Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Szkoły jest trakcie dostosowywania do wytycznych ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Gabriela Joszczok, szkolamuzyczna.olesno.pl / e-mail: psmolesno.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3583603. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Małe przedmieście 33

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 

Do budynku Szkoły istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Do głównego wejścia prowadzą tylko schody. W drugim wejściu, od tylnej strony Szkoły jest podjazd dla niepełnosprawnych (montowany bezpośrednio przed wejściem osoby niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu). Sala koncertowa usytuowana jest na parterze, do której można wjechać wózkiem inwalidzkim. Podobnie toaleta – jest usytuowana na parterze i dostosowana do skorzystania przez osoby niepełnosprawne

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind

W Szkole istnieją 3 kondygnacje i piwnica, do których prowadzą wyłącznie schody (dwuetapowe). Do parteru, od drugiego wejścia (z tyłu Szkoły) prowadzą dwa schody na których montowany jest podjazd (na czas korzystania)

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

Szkoła dysponuje pochylnią umożliwiającą wejście (wjechanie) na parter budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy szkole brak jest wydzielonego parkingu dla niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Szkole brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego